Tiếng Việt | English

14/02/2018 - 19:04

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm 2017, ngành Nội vụ tỉnh đoàn kết, nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Võ Minh Thành về kết quả này.

Năm 2017, toàn tỉnh khen thưởng 5.184 trường hợp

PV: Thưa ông, ông có thể cho biết một số kết quả nổi bật của ngành Nội vụ trong năm qua?

Ông Võ Minh Thành: Năm 2017, ngành Nội vụ tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch công tác; tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính (CCHC); nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công; hướng dẫn thành lập 7/8 trung tâm Hành chính công cấp huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời, ngành còn tham mưu xây dựng các đề án sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp thẩm quyền trên địa bàn tỉnh; bố trí lại biên chế theo đúng chỉ tiêu của Bộ Nội vụ giao và lộ trình thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021; thực hiện tốt vai trò thẩm định, đề xuất giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp thẩm quyền.

Ngành tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách, việc phân cấp quản lý, sử dụng, bổ nhiệm,... đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, ngành đề xuất UBND tỉnh phê duyệt và triển khai Đề án Số hóa tài liệu lưu trữ vĩnh viễn phông UBND tỉnh giai đoạn 1975-2003; tham mưu giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của tôn giáo, xử lý tốt một số vấn đề về tôn giáo, không để xảy ra điểm nóng; đôn đốc và nâng cao chất lượng xét thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua có nhiều nội dung phong phú hơn.

PV: Ngành Nội vụ tỉnh có những đóng góp gì tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, thưa ông?

Ông Võ Minh Thành: Năm 2017, ngành Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, bộ chỉ số đánh giá CCHC đối với các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện; sửa đổi quy định khen thưởng công tác cải cách hành chính; công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành và UBND cấp huyện năm 2016; chỉ đạo cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2017 và chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đồng thời, ngành trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp VietinBank thu hộ phí, lệ phí thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn thành lập 7/8 trung tâm Hành chính công cấp huyện (Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa, Tân Trụ, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An).

Chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được nâng lên

Chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được nâng lên

PV: Thưa ông, vai trò của ngành như thế nào trong tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, chế độ, chính sách?

Ông Võ Minh Thành: Năm qua, ngành Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định thay thế các quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp thẩm quyền trên địa bàn tỉnh; quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước theo phân cấp thẩm quyền trên địa bàn tỉnh; đề xuất UBND tỉnh chấn chỉnh công tác bổ nhiệm công chức giữ chức vụ từ chi cục trưởng và tương đương trở xuống; chấn chỉnh và xử lý chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn; chấn chỉnh việc đăng ký nhu cầu đào tạo sau đại học.

Đồng thời, ngành Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho 262 viên chức ngành Y tế; ban hành kế hoạch, tổ chức kỳ thi thăng hạng (III và IV) cho 56 viên chức hành chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thi nâng ngạch cho 60 công chức lên cán sự, chuyên viên và tương đương; trình UBND tỉnh bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính 36 công chức; miễn nhiệm 2 thanh tra viên; phê duyệt quy hoạch các chức danh quản lý doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020; phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

Năm 2017, ngành Nội vụ tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Năm 2017, ngành Nội vụ tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

PV: Ngành xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào trong năm 2018, thưa ông?

Ông Võ Minh Thành: Năm 2018, ngành Nội vụ tỉnh tiếp tục tham mưu triển khai, cụ thể hóa các luật và văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan đến công tác nội vụ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với pháp luật và thực tế của địa phương; tiếp tục tham mưu triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ CCHC, kiểm tra công tác CCHC gắn với thanh tra, kiểm tra công vụ; nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác CCHC;...

Song song đó, ngành tiếp tục nâng cao năng lực, trách nhiệm trong tham mưu; phát huy tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức trong công tác chuyên môn gắn với thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan phù hợp thực tế; tiếp tục kiện toàn bộ máy, quy hoạch, bố trí công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

PV: Xin cảm ơn ông!

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết