Cần nhân rộng các cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông và kiến thức pháp luật

Các cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông, ngoài việc tạo sân chơi bổ ích cho những người tham gia còn là nơi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông hiệu quả.