Tiếng Việt | English

Hiệu quả từ công tác hòa giải cơ sở

Theo báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Long An, đến nay, toàn tỉnh có 1.044 tổ hòa giải cơ sở trải đều ở 1.036 ấp, khu phố với 6.630 hòa giải viên.