Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ngày 06/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.