Tiếng Việt | English

Ngăn chặn kịp thời hành vi chống phá của tổ chức khủng bố 'Việt Tân'

Phương thức hành động ban đầu của "Việt Tân" là dùng bạo động, vũ trang, khủng bố, phá hoại ở Việt Nam, sau đó chuyển sang phương thức "đấu tranh bất bạo động hiện đại."