Tiếng Việt | English

Có thể ủy quyền để người sử dụng lao động giữ sổ BHXH

Trường hợp người lao động vì lý do riêng, có thỏa thuận với người sử dụng lao động để người sử dụng lao động giữ sổ BHXH thì cơ quan BHXH không can thiệp được, vì đây là thỏa thuận riêng giữa hai bên.