Tiếng Việt | English

05/11/2018 - 08:51

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, luôn đồng hành cùng các thế hệ con Rồng, cháu Tiên trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Nhờ phẩm chất đoàn kết mà dân tộc ta, đất nước ta không ngừng phát triển, lớn mạnh, tạo thế và lực trên trường quốc tế như hiện nay.

Dưới sự hiệu triệu của Đảng, dân tộc ta không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, tập hợp dưới cờ Đảng, làm nên kỳ tích trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong hơn 30 năm đổi mới, các tầng lớp nhân dân tiếp tục đoàn kết cùng Đảng, Nhà nước lao động, sản xuất, không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân vững chắc. Đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống đại đoàn kết được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy.Điều này được minh chứng rất rõ qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm.

Từ chính sách đại đoàn kết, người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương. Đời sống người dân không ngừng ổn định, đi lên; có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh qua hoạt động hiến đất làm đường, xây dựng đời sống văn hóa, tình làng, nghĩa xóm được củng cố; từng bước xóa bỏ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; an ninh, trật tự được giữ vững; xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp...

Ngày hội Đại đoàn kết hàng năm còn là dịp vinh danh những tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học, nhà đại đoàn kết.

Ngày hội chính là hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11 hàng năm). Đây là điểm sáng trong phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, cần được giữ vững, nhân rộng, phát huy, nâng cao chất lượng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết