Tiếng Việt | English

22/07/2019 - 08:51

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đồng hành cùng dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Trong thời đại Hồ Chí Minh, đoàn kết đã trở thành đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019 của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) không ngừng được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước nâng lên, nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội và phát triển cộng đồng.

Hòa trong xu thế chung của cả nước, 5 năm qua, Long An tập trung phát triển kinh tế, quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH; đẩy mạnh thực hiện các chương trình đột phá và các công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, an ninh - quốc phòng giữ vững; nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, tích cực thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Trong tiến trình đó, MTTQ và các tổ chức thành viên quan tâm kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục “bệnh hành chính - hình thức” đã tạo sự chuyển biến rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối ĐĐKTDT trong tình hình mới; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối ĐĐKTDT vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nổi bật trong nhiệm kỳ là Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã lắng nghe, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh định kỳ đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, là kênh thông tin để các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý minh bạch, hiệu quả, hướng tới phục vụ tốt nhất đời sống của nhân dân.

Ngày hội ĐĐKTDT ở khu dân cư đã trở thành nền nếp, rộng khắp, là phương thức tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của cộng đồng, tạo sự gắn bó, liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên được phát động, triển khai toàn diện và sâu, rộng hơn, góp phần tạo động lực để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH. Qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với phương châm lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân, Mặt trận đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp nguồn lực, hiến đất, góp công xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, xây dựng các cộng đồng dân cư văn minh,...

Công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai với nhiều giải pháp góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong ưu tiên phát triển sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. Công tác đối ngoại nhân dân được mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động với nhiều mô hình hay, việc làm sáng tạo.

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2014-2019 là giai đoạn phát triển mới trong việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Long An lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X và tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam. Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII MTTQ Việt Nam tỉnh, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn, đề ra chương trình hành động thiết thực trong giai đoạn mới. Trên tinh thần: Dân chủ - Đoàn kết - Đồng thuận - Phát triển, đại hội sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh ĐĐKTDT, thực hiện dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng tỉnh nhà phát triển bền vững./.

Long An

Chia sẻ bài viết