Tiếng Việt | English

27/06/2018 - 14:45

Phát huy vai trò phản biện xã hội trong xây dựng nghị quyết

Sáng 27/6, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An – Lê Văn Hùng chủ trì Hội nghị phản biện xã hội về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 158/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh.

Các đại biểu đều thống nhất với chủ trương giảm số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở

Tại Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nội dung: Tăng cường thực hiện kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách cấp xã đến năm 2020 còn từ 5 đến 7 chức danh; thực hiện kiêm nhiệm chức danh ở ấp, khu phố còn từ 3 đến 4 chức danh; các chức danh chi hội trưởng các hội, đoàn thể ở ấp, khu phố là thành viên của Ban công tác Mặt trận ấp do Trưởng Ban công tác Mặt trận lãnh đạo và không quy định chế độ phụ cấp đối với các chức danh chi hội trưởng các hội, đoàn thể ở ấp, khu phố.

Trong khi đó, theo Điều 1 Nghị quyết số 158 của HĐND tỉnh quy định các chức danh chi hội trưởng các hội, đoàn thể ở ấp, khu phố được hưởng sinh hoạt phí hàng tháng bằng hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách cấp xã là 400 ngàn đồng/tháng tại thời điểm 01/01/2010 đến nay không còn phù hợp. Mặt khác, nghị quyết cũng không quy định phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh ở ấp, khu phố; gây khó khăn, lúng túng cho địa phương khi triển khai thực hiện.

Để có cơ sở và triển khai thực hiện Đề án số 02 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định liên quan, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 158 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng công an bán vũ trang ở các xã biên giới, để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp lệ giữa năm 2018), HĐND tỉnh khóa IX.

Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Văn Bon giải trình tại hội nghị

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với chủ trương tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, giảm số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đặt ra một số vấn đề về hệ số phụ cấp cho từng chức danh, nhất là các chức danh kiêm nhiệm; cần có sự chuẩn bị, đào tạo đội ngũ cán bộ thế nào để có thể đảm đương nhiều công việc nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả.

Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng nên có quy định chung đối với các chức danh kiêm nhiệm để tạo sự thống nhất trong toàn tỉnh; UBND tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương trong việc bố trí các chức danh; mở rộng, khuyến khích các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương với hình thức xã hội hóa, nhất là cán bộ nghỉ hưu, những người đã được đào tạo, có nhiều kinh nghiệm,…

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Văn Bon giải trình, làm rõ một số vấn đề cũng như các quy định có liên quan, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, ý kiến đóng góp của đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh nghị quyết trước khi trình lên HĐND./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết