Tiếng Việt | English

21/08/2015 - 18:43

Bí thư Huyện ủy Đức Huệ, tỉnh Long An – Nguyễn Văn Học:

Phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân

Đó là thông tin mà ông Nguyễn Văn Học – Bí thư huyện ủy Đức Huệ (ảnh sau) đã chia sẻ với phóng viên Báo Long An ngay sau khi ông được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa XI.

PV: Chúc mừng ông được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa XI, xin ông cho biết, Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020) chọn khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” là muốn nhắn nhủ điều gì?

Ông Nguyễn Văn Học: Khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” chính là để huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện; mở rộng và phát huy dân chủ, nhằm phát huy vai trò chủ động của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, sự tham gia tích cực, sáng tạo của nhân dân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức họat động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở theo hướng khoa học, sát thực tiễn, hiệu quả cao; tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện phát triển nhanh, bền vững.

“Tôi rất vinh dự khi được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa XI. Với cương vị mới, tôi sẽ phát huy hết trí tuệ, bản lĩnh của cá nhân, đồng thời tôi sẽ cố gắng phát huy, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong toàn Đảng bộ và nhân dân để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra”, - Bí thư Huyện ủy – Nguyễn Văn Học nói.

Qua khẩu hiệu này, Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Huệ phát huy truyền thống "Đức Huệ anh hùng" cùng chung sức, chung lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

PV: Để phát triển kinh tế, trong Nghị quyết đại hội lần này, huyện xác định vấn đề gì là trọng tâm cần tập trung thực hiện quyết liệt?

Ông Nguyễn Văn Học: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thông qua 25 chỉ tiêu chủ yếu. Ngoài ra đại hội còn có 2 chương trình đột phá: Xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao 1.000 ha ở các xã Mỹ Thạnh Đông, Bình Hòa Bắc, Bình Thành và Mỹ Quý Tây; xây dựng vùng chuyên canh cây chanh 2.000 ha ở xã Bình Hòa Nam và Bình Thành. Còn 2 công trình trọng điểm là Đường số 1 nối dài đến cầu kênh Rạch Cối; láng nhựa đường cặp kênh Bà Mùi (từ đường tỉnh 838 đến chợ Bà Mùi).


Diện tích lúa chất lượng cao sẽ tiếp tục được mở rộng

Đức Huệ là huyện biên giới, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Vì vậy vấn đề trọng tâm cần phải thực hiện quyết liệt trong thời gian tới là tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội, an ninh biên giới.

PV: Xin ông cho biết những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống?

Ông Nguyễn Văn Học: Để tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận của nhân dân, sau Đại hội, Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể khẩn trương tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trong huyện.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, chúng tôi cũng đưa ra một số giải pháp cơ bản để thực hiện như tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Thiết lập mối liên kết 4 nhà chặt chẽ hơn, củng cố xây dựng các tổ liên kết sản xuất, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình nông thôn mới. Cùng với đó, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực công nghiệp chế biến hàng nông sản, củng cố và khôi phục, phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Khuyến khích mở rộng, nâng cao chất lượng phục vụ của các hoạt động dịch vụ để phát triển thương mại – dịch vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống người dân.


Cây bắp lai đang dần phát triển trên địa bàn huyện

Ngoài ra, sẽ thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng công tác y tế, tăng cường đầu tư phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại. Củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Nắm chắc tình hình, chủ động đối phó có hiệu quả với các tình huống đột xuất, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì và thường xuyên xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, trao đổi thông tin, hợp tác bảo vệ an ninh biên giới và phát triển kinh tế với huyện Chăn Tria (Campuchia).

Song song đó, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tăng cường thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu và bố trí cán bộ đúng năng lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

PV: Xin cảm ơn ông!

Người thực hiện: Lê Đức

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích