Tiếng Việt | English

05/07/2020 - 08:45

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải quyết tâm cao

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN, LP) được thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn là vấn nạn, phải tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để PCTN, LP thật sự hiệu quả, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản, thu nhập cá nhân; xây dựng và thực hiện nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, nghề nghiệp; tiếp tục luân chuyển công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra một số cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là những ngành, lĩnh vực nhạy cảm như bộ phận “một cửa”, tài chính, ngân hàng, đất đai, xây dựng,… Duy trì cơ chế giám sát của nhân dân, các đoàn thể đối với công tác PCTN, LP, tiêu cực; tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng phải có biện pháp chế tài và xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội; công khai các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng nhằm tạo sự răn đe. Đồng thời, tăng cường bảo vệ và kịp thời khen thưởng những người phát hiện, mạnh dạn tố cáo tham nhũng.

PCTN, LP gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 sẽ hiệu quả nếu như có sự quyết liệt, huy động được sức mạnh và thực hiện đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội./.

Hoàn Thành

Chia sẻ bài viết