Tiếng Việt | English

12/06/2015 - 16:12

Phường 3, TP.Tân An: Tích cực phòng, chống tội phạm

Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) trên địa bàn phường 3, TP.Tân An luôn được Đảng ủy và UBND phường quan tâm thực hiện thường xuyên. Đồng thời, sự phối hợp giữa lực lượng Công an phường với UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể, khu phố và các trường học ngày càng chặt chẽ. Từ đó, đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) ở địa phương. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi tình hình các loại tội phạm, nhất là trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê, trên địa bàn phường, hiện có 2 trẻ em phạm tội, 14 em có hành vi vi phạm pháp luật và gần 20 em có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em có hành vi vi phạm pháp luật, UBND phường 3 xây dựng kế hoạch “Phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội và trẻ em vi phạm pháp luật”. Để thực hiện có hiệu quả mô hình trên, các, ban, ngành, đoàn thể phường 3 đẩy mạnh công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động rộng rãi đến từng hộ gia đình, từng người dân trong cộng đồng dân cư