Tiếng Việt | English

27/09/2019 - 11:41

Quan tâm, giải quyết không để hồ sơ trễ hẹn

Ngày 27/9, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Trần Kỳ Đức có cuộc kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Trần Kỳ Đức có cuộc làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ hiện có 47 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc 4 lĩnh vực: Hoạt động khoa học công nghệ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Từ đầu năm 2019 đến 31/8/2019, sở tham gia giải quyết 311 hồ sơ (HS), trong đó trước hạn 137 HS.

Sở duy trì, áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 và thực hiện chuyển đổi sang phiên bản 2015, trong đó triển khai ISO điện tử thay thế ISO giấy. Đồng thời, sở tăng cường thực hiện chữ ký số trong hoạt động của cơ quan; thường xuyên cập nhật bổ sung HS của cán bộ, công chức vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành;…

Từ đầu năm 2019 đến nay, sở rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành 9 TTHC mới, bãi bỏ 3 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở.

Bên cạnh kết quả, việc giải quyết TTHC của sở còn 3 HS thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trễ hạn. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, nguyên nhân là do việc tiếp nhận và trả HS giấy, điện tử chưa thống nhất, cần có sự phối hợp giữa sở và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An - Nguyễn Minh Hải thông tin một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của đơn vị

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức ghi nhận những kết quả đã đạt về công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC của sở, đồng thời yêu cầu sở thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Đồng thời, sở tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và các phần mềm ứng dụng chuyên ngành vào công tác chuyên môn; quan tâm, giải quyết hạn chế đến mức thấp nhất HS trễ hẹn;.../.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết