Tiếng Việt | English

18/10/2019 - 11:19

Quán triệt các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương trong thanh niên lực lượng vũ trang

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức thông báo nhanh các Kết luận của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho lực lượng đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn giai đoạn 2019-2022.

Cán bộ, đoàn viên LLVT tỉnh dự hội nghị quán triệt cá kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đoàn

Cán bộ, đoàn viên lực lượng vũ trang tỉnh dự hội nghị quán triệt các kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đoàn

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên được quán triệt kết luận 05-KL/TWĐTN-BTG về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên ”; Kết luận 06-KL/TWĐTN-BKT “Tăng cường rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ đoàn” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC về “Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn giai đoạn 2019-2022”.

Qua đó, tập trung nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh về tầm quan trọng của sáng tạo, đổi mới trong quá trình công tác, học tập, rèn luyện. Đồng thời, giáo dục lý tưởng cách mạng thanh niên thông qua thực tiễn phong trào, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phong trào trong thời gian tới./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết