Tiếng Việt | English

10/04/2020 - 17:35

Quí I/2020, Long An thu hút 60 dự án đầu tư DDI và FDI

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, trong quí I/2020, doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh tăng trong khi số vốn đăng ký giảm so với cùng kỳ.

Trong quí I/2020, Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 34 dự án DDI

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, trong quí I, số dự án đầu tư trong nước (DDI) lẫn dự án đầu tư nước ngoài (FDI) đều giảm. Từ đầu năm đến nay, Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 34 dự án DDI, số vốn đăng ký 1.407 tỉ đồng (có 9 dự án tăng vốn với số vốn tăng 2.188 tỉ đồng). Tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 3.595 tỉ đồng; giảm 41 dự án và vốn đăng ký giảm 5.878  tỉ đồng so với cùng kỳ. Đến nay, Long An có 1.949 dự án đầu tư trong nước được cấp phép với số vốn đăng ký 225.295 tỉ đồng.  

Từ đầu năm đến nay, có 26 dự án đầu tư FDI được cấp mới với tổng vốn đăng ký là 105,7 triệu USD, 11 dự án tăng vốn 8,95 triệu USD. Tổng vốn cấp mới và tăng thêm 114,6 triệu USD, giảm 2 dự án và tăng 26,5 triệu USD vốn đầu tư so với cùng kỳ. Đến nay, tổng số dự án FDI đăng ký trên địa bàn tỉnh là 1.049 dự án, vốn đăng ký là 6.324 triệu USD. Trong tổng số dự án đăng ký đầu tư, có 585 dự án đi vào hoạt động, chiếm 55,7% tổng số dự án đăng ký, với tổng vốn thực hiện khoảng 3.624 triệu USD, đạt 57,3% tổng vốn đăng ký.

Cũng trong quí I, doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh tăng trong khi số vốn đăng ký giảm so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh thành lập mới 341 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 3.410 tỉ đồng, tăng 8,25% về số doanh nghiệp nhưng giảm 24% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Trong số doanh nghiệp thành lập mới, có 47 doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp với vốn đăng ký 1.060 tỉ đồng, trong cụm công nghiệp có 9 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 103 tỉ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 11.690 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng vốn đăng ký 307.561 tỉ đồng./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết