Tiếng Việt | English

Bình yên biên giới Tây Nam

Ở đó có tình cảm quân - dân như cá với nước, có tình hữu nghị bền chặt giúp nhau làm ăn giữa nhân dân 2 nước và đầy ắp tình người với khách phương xa.