Tiếng Việt | English

Cái giá của sự thiếu kiềm chế

Bị hại gây chuyện sau cơn say, bị cáo dùng chính nón bảo hiểm của bị hại đánh trả 4 cái nhưng phải trả giá bằng 4 năm tù.