Tiếng Việt | English

Chuyện phóng viên lên nhà giàn mùa sóng lớn

Nếu ai chưa một lần lên nhà giàn bằng cẩu hoặc xuồng chuyển tải vào mùa sóng lớn thì chắc hẳn chưa hình dung ra cái cảm giác khi ấy như thế nào?