Tiếng Việt | English

Biên giới là nhà...

Người dân biên cương xem biên giới chính là nhà mình. Họ ý thức cao vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.