Tiếng Việt | English

Quán triệt các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương trong thanh niên lực lượng vũ trang

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức thông báo nhanh các Kết luận của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.