Tiếng Việt | English

Giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tại New Zealand

Tuỳ viên quốc phòng Việt Nam đã giới thiệu những nội dung nổi bật trong chính sách Quốc phòng Việt Nam được thể hiện trong Sách trắng Quốc phòng.