Tiếng Việt | English

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, quản lý bộ đội trong tình hình mới

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với quyết tâm cao, tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng.