Tiếng Việt | English

Nhà giàn giữa tâm bão và cú điện thoại lúc 0 giờ

0h đêm Noel 2017 không là bánh, là tiệc nửa đêm mà là cơn bão Tembin gió giật cấp 14 và trời tối đen với những cột sóng cao cả chục mét dồn dập với các chiến sĩ trên nhà giàn DK1...