Tiếng Việt | English

Lữ đoàn 125 phát huy truyền thống 'luyện giỏi, rèn nghiêm'

Kế thừa truyền thống Anh hùng LLVT nhân dân của đoàn Tàu không số, 60 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân luôn thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm,...