Tiếng Việt | English

Đổi mới trên quê hương Hưng Điền A

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, diện mạo xã biên giới Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An ngày càng khởi sắc, đời sống người dân vùng biên dần ổn định và từng bước được nâng lên.