Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, một trong những yếu tố quan trọng là phải xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.