Long An có trên 8,8% lực lượng dự bị động viên là đảng viên

Trong những yếu tố để thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên đạt hiệu quả cao có sự lãnh đạo, điều hành đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước ở các cấp.