Đồn Biên phòng Long Khốt:  Với công tác vận động quần chúng

Đồn Biên phòng Long Khốt đứng chân trên địa bàn xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An có nhiệm vụ quản lý 17,3km đường biên giới trải dài trên 2 xã Thái Bình Trung và Thái Trị.