Tiếng Việt | English

Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố kết quả bầu cử sơ bộ theo khu vực

Theo kết quả sơ bộ, đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) tạm dẫn đầu khi giành được 138 ghế tại Hạ viện, xếp thứ 2 là đảng Quyền lực nhà nước nhân dân (Palang Pracharath) với 96 ghế.