Tiếng Việt | English

Hạ viện Anh bác bỏ thoả thuận Brexit với số phiếu áp đảo

Với 432 phiếu chống so với 202 phiếu thuận, Hạ viện Anh đã bác bỏ dự thảo thoả thuận Brexit do Chính phủ của nữ Thủ tướng Theresa May trình lên.