Tiếng Việt | English

Cộng đồng quốc tế nỗ lực bảo vệ môi trường trong xung đột vũ trang

Nhiều đại biểu mong muốn thúc đẩy thảo luận tại các cơ chế của LHQ về vấn đề bảo vệ môi trường trong xung đột do sự liên hệ chặt chẽ giữa bảo vệ môi trường, bảo vệ thường dân và mục tiêu phát triển.