Tiếng Việt | English

Đại hội đồng LHQ lần đầu thông qua nghị quyết về chống COVID-19

Đại hội đồng Liên hợp quốc nêu rõ để dập tắt đại dịch đòi hỏi phải có "phản ứng toàn cầu" dựa trên sự đoàn kết, nhất trí và đổi mới phương thức hợp tác đa phương.