Tiếng Việt | English

70 năm Công ước Geneva 1949 - nền tảng của Luật Nhân đạo Quốc tế

Các Công ước Geneva năm 1949 gồm 4 công ước gắn với quyền của thường dân, tù binh chiến tranh và quân nhân bị thương và bệnh tật sẽ kỷ niệm 70 năm ngày ra đời tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ.