Tiếng Việt | English

Thủ tướng Romania từ chức

Đây là lần thứ 2, Thủ tướng Romania buộc phải từ chức trong vòng 7 tháng qua.