Tiếng Việt | English

Truyền thông Indonesia: Việt Nam thành công trong kiểm soát COVID-19

Giới truyền thông Indonesia cho rằng để kiểm soát dịch COVID-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thực sự đã có bí quyết mà không phải quốc gia nào cũng có được.