Tiếng Việt | English

UNCLOS - Cơ sở pháp lý quốc tế thiết lập trật tự pháp lý trên biển

25 năm việc Việt Nam tích cực tham gia và thực thi UNCLOS thể hiện thiện chí, sự coi trọng và kỳ vọng của Việt Nam vào trật tự pháp lý công bằng về biển.