Tiếng Việt | English

Phiên họp thứ nhất trụ cột cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN

Trụ cột Văn hóa-Xã hội là nền tảng để phát huy được bản sắc văn hóa của các nước ASEAN và các nước ASEAN tham gia vào năm Việt Nam làm Chủ tịch với tinh thần tự nguyện nhất.