Tiếng Việt | English

Khẳng định vị thế của Việt Nam thông qua hoạt động tại Hội đồng Bảo an

Việt Nam đã cùng một số nước đề nghị Hội đồng Bảo an họp về COVID-19 và tích cực thúc đẩy Hội đồng Bảo an ra văn kiện về COVID-19.