Tiếng Việt | English

Logo Năm APEC 2020 - Biểu tượng cho sự thống nhất và đa dạng

Logo là hình ảnh 21 cánh hoa riêng cùng nhau tạo thành một bông hoa rực rỡ, thể hiện tinh thần của 21 nền kinh tế thành viên APEC thống nhất trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.