Tiếng Việt | English

07/10/2019 - 08:11

Quyết tâm cao trong xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, toàn tỉnh có 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đến nay, huyện Châu Thành về đích huyện NTM, TP.Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Từ nay đến cuối năm, theo lộ trình sẽ có 7 xã về đích NTM và 2 xã sẽ đạt chuẩn NTM nâng cao. Chỉ tiêu này gợi lên niềm vui, sự phấn khởi của Đảng bộ, nhân dân, nhất là nông dân tỉnh nhà trước những thành tựu xây dựng NTM trong 10 năm qua, đồng thời cũng nêu bật những khó khăn, thách thức trong lộ trình xây dựng NTM trong khoảng thời gian còn lại của năm.

Trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, nhờ quyết tâm chính trị lớn, sự đồng thuận cao của ý Đảng, lòng dân và khát vọng vươn lên của cư dân nông thôn, diện mạo nông nghiệp, nông thôn, chất lượng cuộc sống của nông dân đã thay đổi rõ rệt, rút ngắn nhiều khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Từ một tỉnh chưa có xã NTM, đến nay toàn tỉnh có 77 xã đạt chuẩn, trong năm nay dự kiến có thêm 7 xã nữa; số tiêu chí (TC) đạt bình quân/xã của tỉnh từ 6 TC tăng lên 15,62 TC/xã. Đến nay, không những người dân nông thôn không chỉ “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” như lòng Bác Hồ hằng mong đợi mà nhiều người còn vươn lên khá, giàu trong cuộc sống. Đời sống nông thôn cải thiện nhiều mặt về giao thông, cảnh quan môi trường, tổ chức sản xuất, thu nhập, giảm hộ nghèo, hưởng thụ văn hóa, tinh thần,…

Tuy nhiên, lộ trình về đích NTM giai đoạn 2016-2020 nói chung và năm 2019 đối với 7 xã nói riêng còn nhiều khó khăn, thách thức, bởi phần lớn là những xã khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa (những xã có nhiều điều kiện thuận lợi đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ). Trong khi nguồn lực của những xã này còn nhiều hạn chế nhưng yêu cầu của nhiều TC NTM hiện nay lại nâng cao hơn trước. 

Do vậy, để về đích NTM, các xã nằm trong lộ trình năm nay phải nỗ lực lớn, tăng tốc nhanh, quyết tâm cao, tạo khối đồng thuận chắc. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, vừa có giải pháp sáng tạo trong thực hiện các TC khó; đồng thời, phải làm tốt công tác tham mưu tranh thủ mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại; quan tâm thường xuyên các tiêu chí “dễ vỡ” như: An ninh, trật tự, môi trường,...

Quyết tâm chính trị lớn và đồng thuận cao đã mang lại nhiều kết quả trong 10 năm xây dựng xã NTM, đây sẽ là bài học quý, kinh nghiệm hay cho các xã đang phấn đấu về đích. Chí ta đã quyết, lòng dân đã thuận thì việc gì dù khó đến đâu cũng sẽ hoàn thành!

Kim Quy

Chia sẻ bài viết