Tiếng Việt | English

27/06/2020 - 10:35

Sáng suốt chọn người đại diện

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tiến hành bầu cử trưởng ấp, khu phố. Trưởng ấp, khu phố là những người vận động, tổ chức người dân thực hiện tốt dân chủ cơ sở; là lực lượng gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm tập hợp, phản ánh những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân đến người đứng đầu tại địa phương. Trưởng ấp, khu phố phải báo cáo kịp thời với UBND xã, phường về những vụ việc phát sinh trong địa bàn ấp, phố mình quản lý; phối hợp ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong khu vực vận động người dân tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động do địa phương và các tổ chức này phát động.

Để công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, các địa phương thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tập huấn công tác bầu cử, giới thiệu người ứng cử,… Chuẩn bị cho bầu cử, công tác tuyên truyền đang được các địa phương tiếp tục đẩy mạnh giúp người dân biết rõ về ứng cử viên, ngày giờ bầu cử, bảo đảm. Bầu cử trưởng ấp, khu phố là trách nhiệm của mỗi công dân nhằm chọn ra
người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ấp, khu phố, ghi nhận, phản ánh những vấn đề của địa phương, góp phần phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, vụ việc bức xúc tại địa phương đến UBND xã, phường. Do đó, mỗi người cần có trách nhiệm với lá phiếu của mình, chọn người có đạo đức, năng lực xứng đáng nhất làm trưởng ấp, khu phố./.

Hồng Nhung

Chia sẻ bài viết