Tiếng Việt | English

07/12/2017 - 11:13

Sau năm 2020 ngân sách tỉnh không cấp bù tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt

Chiều ngày 06/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp với các sở: Xây dựng (XD), Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An về việc phê duyệt phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Long An.

Năm 2018, giá dịch vụ xử lý rác sinh hoạt trong dân tăng 50% so với năm 2017

Trước đó, ngày 10/10, tại cuộc làm việc với các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần yêu cầu Sở XD phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt phù hợp thực tế. Xác định rõ đối tượng cụ thể, các mức giá dịch vụ cụ thể, bảo đảm yêu cầu công bằng xã hội, thu đúng, thu đủ, tránh sự thắc mắc của người dân. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án giá dịch vụ về rác cho phù hợp, có lộ trình thực hiện bảng giá dịch vụ về rác, theo hướng về lâu dài, ngân sách giảm chi phí hỗ trợ cấp bù tiền dịch vụ về thu gom, vận chuyển và xử lý rác trong dân. Chậm nhất trong tháng 10/2017, Sở XD trình UBND tỉnh ban hành khung giá dịch về rác nêu trên.

Sau khi làm việc với các địa phương, Sở XD đưa ra 3 phương án: Phương án 1: Lấy giá bình quân (đồng/tháng/hộ gia đình) làm cơ sở xây dựng cơ cấu giá dịch vụ tương ứng theo danh mục giá dịch vụ có trong Quyết định số 5612/QĐ-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh (mức thu của năm 2017), từ đó tính toán danh mục giá dịch vụ về rác của năm 2018 (phương án này tính đúng, tính đủ theo nguyên tắc lấy thu bù chi, ngân sách nhà nước không hỗ trợ). Phương án 2: Tăng giá thu tiền rác theo lộ trình tăng mỗi năm 50% so với năm trước và giảm dần tỷ lệ % những năm tiếp theo, bảo đảm đến năm 2024, ngân sách nhà nước không còn hỗ trợ; khi đó, lấy thu bù chi. Phương án 3: Tăng giá thu tiền rác theo lộ trình mỗi năm tăng 50% giá so với năm trước và có điều chỉnh tỷ lệ % tăng giá, bảo đảm đến năm 2021, ngân sách nhà nước không còn hỗ trợ; khi đó, lấy thu bù chi.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương thống nhất với phương án 3. Tuy nhiên, đề xuất cần tính toán cụ thể giá cho từng địa phương và điều chỉnh tỷ lệ tăng phù hợp với từng năm, tránh sự chênh lệch quá lớn giữa các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Cần tính toán hợp lý giá thu gom, xử lý rác theo phương án và lộ trình, ngân sách tỉnh không cấp bù tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt trong dân sau năm 2020. Đề nghị lãnh đạo địa phương dựa trên mặt bằng chung để điều chỉnh tăng giá phù hợp hàng năm cho từng đối tượng cụ thể theo tình hình thực tế; đồng thời, quản lý chặt các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt để tránh việc phải trả phí 2 lần cho việc này.

Ông cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan trong tháng 12/2017 đề xuất các giải pháp, tham mưu UBND tỉnh để có biện pháp chế tài, xử lý đối với các hộ dân không đăng ký thu gom rác sinh hoạt theo quy định. Bên cạnh đó, mức giá mới về dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt các địa phương chậm nhất ngày 25/12/2017 phải có báo cáo để Sở XD tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và ban hành áp dụng giá mới từ ngày 01/01/2018.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết