Tiếng Việt | English

07/01/2019 - 09:45

Sinh viên Long An năng động, bản lĩnh

Những năm qua, lực lượng sinh viên (SV) tỉnh Long An không ngừng phát triển. Đây là bộ phận thanh niên tiên tiến, là hạt nhân trong các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, đồng thời là nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

SV Long An có bản chất cần cù, hiếu học, ý thức kỷ luật cao, có hoài bão, ý chí, lý tưởng, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên. Tổ chức Đoàn - Hội SV các trường chú trọng đến các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, giúp SV phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận tri thức mới. Cùng với sự ra đời của các câu lạc bộ, đội, nhóm theo nhu cầu, nguyện vọng của SV, tổ chức Đoàn - Hội SV các trường thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ công tác tổ chức, tạo mọi điều kiện để các câu lạc bộ, đội, nhóm tổ chức nhiều hoạt động có giá trị chuyên môn, qua đó, rèn luyện và nâng cao tính chủ động, mạnh dạn và sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học và đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập của SV.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn - Hội các trường còn chú trọng tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho SV; đẩy mạnh công tác phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy lùi các biểu hiện lệch lạc về lối sống, thiếu trách nhiệm, thờ ơ với cộng đồng của một bộ phận SV.

Tuy nhiên, vẫn còn bộ phận SV còn mơ hồ về lý tưởng cách mạng, thờ ơ về chính trị, thiếu quyết tâm phấn đấu vươn lên, ngại tham gia các hoạt động xã hội; chưa xác định rõ trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội, chưa tích cực học tập, rèn luyện, một số SV chưa phát huy năng lực tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng tự lập nghiệp, năng lực giao tiếp và tổ chức hoạt động còn hạn chế so với yêu cầu thực tiễn. Những tồn tại nêu trên đang đặt ra cho tổ chức Đoàn - Hội nhiều thách thức, đòi hỏi Đoàn - Hội phải không ngừng nỗ lực tìm ra các giải pháp sáng tạo, phù hợp để hỗ trợ SV.

Với khẩu hiệu hành động “SV Long An năng động, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển”, Hội SV Việt Nam tỉnh Long An tiếp tục phát huy kết quả của cuộc vận động “SV 5 tốt”, nhằm tạo môi trường, động lực cho SV rèn luyện, phấn đấu toàn diện. Mục tiêu của Hội là xây dựng lớp SV thời kỳ mới hội đủ các phẩm chất, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý thức tự cường dân tộc; sống có văn hóa, ứng xử văn minh; chủ động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh nhà nói riêng và sự phát triển đất nước nói chung.

Kim Quy

 

Chia sẻ bài viết