Tiếng Việt | English

31/07/2019 - 14:27

Sở Y tế Long An triển khai các văn bản pháp luật mới

Ngày 31/7, Sở Y tế Long An tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới năm 2019. Tham gia hội nghị, có Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, thị xã, thành phố và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị; đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế; Trưởng hoặc Phó các phòng chuyên môn của sở y tế; Chi cục trưởng và các cán bộ, công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.

Nắm rõ các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi nhiệm vụ tốt hơn

Tham gia hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai Luật Tố cáo số 25/2018/QH14; Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP, ngày 10/4/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định 115/2018/NĐ-CP, ngày 04/9/2018 quy định cụ thể về hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe phổ biến Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Giám đốc Sở Y tế Long An – bác sĩ Huỳnh Minh Phúc nhận định: “Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò quan trọng”

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Long An – bác sĩ Huỳnh Minh Phúc nhận định: “Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò quan trọng. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm nghiên cứu các văn bản hướng dẫn sử dụng luật mới; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới tại các cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế và các đối tượng trực tiếp tổ chức thi hành”./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết