Tiếng Việt | English

08/11/2018 - 09:30

Soi mình để phụng sự Tổ quốc

Muốn “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” ngày một tốt hơn, mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV) phải biết tự soi mình như soi gương, rửa mặt hàng ngày.

Tự soi mình là phải nghiêm túc thực hiện tự phê bình một cách trung thực, khẳng khái, không giấu khuyết điểm, biết lắng nghe và luôn cầu mong tiến bộ. Thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để thực hành dân chủ rộng rãi, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, CBĐV tiến bộ, giữ vững được uy tín của Đảng đối với quần chúng nhân dân. Tự phê bình và phê bình cần gắn liền với nguyên tắc sinh hoạt “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, kiểm điểm xem khuyết điểm, hạn chế nào thuộc về trách nhiệm của tập thể, phần nào là trách nhiệm của cá nhân. Khi tự soi mình đối với việc nước, việc dân, kiên quyết không đánh đồng trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân,... Nêu gương cũng là một trong những hình thức soi mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. CB là nhân tố quyết định thành công hay không thành công của mọi công việc, CB có chức vụ càng cao càng phải mẫu mực từ tư tưởng, lời nói đến hành động. Soi mình bằng cách nêu gương là phương thức quan trọng, làm cho người dân tin tưởng và đồng thuận thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

CBĐV nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nước, vì dân bằng sự nỗ lực, phấn đấu trên từng cương vị công tác và thường xuyên tự kiểm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phải thường xuyên tự phê bình và phê bình như soi gương, rửa mặt hàng ngày, nhằm “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” ngày một tốt hơn./.

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết