Tiếng Việt | English

03/08/2020 - 17:55

Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hiện nay, một số địa phương đã tổ chức thành công đại hội (ĐH) đại biểu đảng bộ cấp huyện và nhanh chóng triển khai thực hiện nghị quyết (NQ). Xác định việc triển khai tổ chức thực hiện NQĐH là khâu quan trọng, quyết định sự phát triển trong nhiệm kỳ tới, các địa phương xây dựng kế hoạch; tổ chức học tập, quán triệt

NQ. Để sớm đưa NQ vào cuộc sống, vấn đề cần tập trung là phải xây dựng các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thật cụ thể. Để NQ của Đảng đi vào cuộc sống, đầu tiên và quan trọng là việc tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu NQ.

Ngay sau ĐH, các đảng bộ tập trung phân công nhiệm vụ, kiện toàn bộ máy để sớm ổn định và bảo đảm vận hành tốt. Đồng thời, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả lĩnh vực xây dựng Đảng, KT-XH, quốc phòng, an ninh với mong muốn tạo động lực giành thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo đà thúc đẩy sự phát triển. Tích cực đưa NQ vào cuộc sống thông qua các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể. Tất cả nhiệm vụ trọng tâm, chương trình đột phá, công trình trọng điểm được triển khai cụ thể , dự kiến tiến độ hoàn thành. Các chỉ tiêu NQ được cụ thể hóa nội dung của các phong trào.

Thành công của ĐH đại biểu đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 là tiền đề, động lực mạnh mẽ để đảng bộ, chính quyền và nhân dân mỗi địa phương tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, có kế hoạch với lộ trình cụ thể thực hiện chỉ tiêu NQ. Trong đó, quan trọng là sự sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của ban chấp hành đảng bộ nhằm xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.

Tuyết Nhi

Chia sẻ bài viết