Tiếng Việt | English

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An tăng cường truyền thông phòng, chống Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó, công tác truyền thông được chú trọng.