Tiếng Việt | English

Một đêm ở lò giết mổ

Cán bộ trực tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn tập trung làm tốt công việc của mình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại dịch bệnh để cung cấp ra thị trường sản phẩm động vật bảo đảm chất lượng, an toàn theo quy định...