Tiếng Việt | English

Việt Nam sản xuất thành công vắcxin phòng bệnh lở mồm long móng

Ngày 17/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì Lễ công bố vắcxin phòng bệnh lở mồm long móng type O và chuyển giao giống virus LMLM type A để sản xuất vắcxin.