Tiếng Việt | English

Đức Huệ: Y tế cơ sở ngày càng nâng chất

Với sự đầu tư cho y tế cơ sở về phương tiện, trang thiết bị, nhân lực, chất lượng khám, chữa bệnh tại huyện Đức Huệ ngày càng được nâng lên.