Tiếng Việt | English

07/06/2017 - 09:03

Tân Thạnh: Phổ biến những điểm mới của Luật Cán bộ, công chức

Trung tâm Tư vấn pháp luật - Liên đoàn Lao động tỉnh Long An phối hợp Liên đoàn Lao động huyện Tân Thạnh tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho 90 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CB,CC,VC,NLĐ) các ban, ngành, đoàn thể huyện và 13 xã, thị trấn.

Các đại biểu được nghe phổ biến những điểm mới của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các chế độ, chính sách liên quan đến CB,CC,VC,NLĐ.

Buổi tư vấn nhằm nâng cao trách nhiệm của CB,CC,VC,NLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến tích cực về thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp./.

Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết