Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Doanh nghiệp thành lập mới

Tăng cả số lượng lẫn quy mô vốn

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Minh Hạ cho biết, tình hình kinh tế dần dần thoát khỏi khó khăn, vì vậy, số doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh đã tăng khá. 5 tháng đầu năm, số DN đến đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh tăng cả về số lượng lẫn quy mô vốn.