Tiếng Việt | English

09/10/2019 - 08:55

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ

Cách đây không lâu, vào ngày 19/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2470-CV/TU về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và tình trạng uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CBĐV, CCVC).

Văn bản này nhận được sự đồng thuận cao của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, đã bám rễ trong cuộc sống.
Tuy nhiên, qua nắm tình hình và phản ánh của quần chúng nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận định: Vẫn còn một số CBĐV, CCVC chưa đề cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở chưa nghiêm. Nhất là trong thực hiện chuẩn mực về đạo đức, giao tiếp, ứng xử. Tình trạng thiếu tận tụy, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân còn khá phổ biến ở một số cơ quan, đơn vị. Nhiều nơi chưa chấp hành nghiêm quy định về kỷ luật phát ngôn và còn tổ chức uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc hoặc ngoài giờ làm việc nhưng thiếu chừng mực, lãng phí, có trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, làm ảnh hưởng hiệu quả công việc, tác phong và uy tín của CBĐV, CCVC đối với nhân dân, cơ quan, đơn vị.

Trước tình hình trên, ngày 25/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2534-CV/TU về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của CBĐV, CCVC. Trong đó, văn bản này tiếp tục nhấn mạnh đến tình trạng tổ chức uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc việc hoặc ngoài giờ làm việc nhưng thiếu chừng mực, lãng phí, có trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông… 

Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc một số nội dung: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của CBĐV; về văn hóa công vụ; Công văn số 2470-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và tình trạng uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc của CBĐV, CCVC. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của từng tổ chức Đảng, chính quyền và mỗi CBĐV, CCVC, nhất là đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận CBĐV, CCVC.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh nghiêm túc chấn chỉnh lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, kỷ luật phát ngôn, không sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc, ngày trực; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông khi đã sử dụng rượu, bia. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát (bao gồm cả giám sát nhân dân); đồng thời, cung cấp số điện thoại đường dây nóng, mở hộp thư góp ý,... để tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân, CBĐV và của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng việc phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý CBĐV, CCVC. Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế, đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ tư cách, phẩm chất đạo dức và năng lực công tác. Thực hiện tốt việc lấy ý kiến nhận xét của các tổ chức Đảng, chi bộ nơi cư trú đối với CBĐV theo quy định.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình để CBĐV, CCVC tự giác đối chiếu, soi rọi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các quy định về những điều đảng viên và những việc CBĐV, CCVC không được làm; từ đó, có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục, ngăn ngừa, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm.

Công văn số 2470 và Công văn số 2534 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh trong tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, nhất là tình trạng uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc của CBĐV, CCVC. Qua đó, tiếp tục xây dựng đội ngũ CBĐV “vừa hồng, vừa chuyên” hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân./.

Tân An

Chia sẻ bài viết