Tiếng Việt | English

30/05/2020 - 14:23

Tạo điều kiện để cán bộ nữ phát triển

Hiện nay, xã hội đã xóa dần quan niệm “trọng nam, khinh nữ”, từ đó phụ nữ (PN) được tạo điều kiện tham gia vào nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Qua đó, PN khẳng định vị trí, tầm quan trọng của mình trong tiến trình phát triển của xã hội, đồng thời nói lên tiếng nói về giới.

Bà Huỳnh Thị Út Bé (giữa) trao giấy khen cho các các nhân và tập thể có thành tí