Tiếng Việt | English

17/08/2019 - 16:14

Tập trung chấn chỉnh các sai phạm trong đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) có vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, là nhân tố thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước. Những năm qua, công tác đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh Long An được chú trọng và có những thành quả nhất định, góp phần đáng kể trong công cuộc phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Gần đây, qua thanh tra đã phát hiện dự án Nhà thiếu nhi Long An quyết toán thừa

Gần đây, qua thanh tra đã phát hiện dự án Nhà thiếu nhi Long An quyết toán thừa

Những kết quả trong đầu tư xây dựng cơ bản

Cùng với quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, Long An đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông ngày càng hoàn thiện, góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển. Việc đầu tư này được tỉnh thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) đã mang lại nhiều kết quả tốt.

Từ kết quả đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn NSNN, tỉnh rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác này và tiếp tục khắc phục những vấn đề tồn tại để công tác đầu tư XDCB được thực hiện ngày càng hiệu quả.

Thời gian qua, công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nguồn vốn đầu tư được huy động với mọi thành phần kinh tế từ nhà đầu tư, xã hội hóa, vốn Trung ương, vốn ngân sách địa phương. Công tác lập quy hoạch xây dựng được các cấp, các ngành tích cực triển khai. Đến nay, nhiều dự án quy hoạch quan trọng đã được thực hiện. Công tác chuẩn bị đầu tư, công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được các cơ quan chuyên môn thẩm định và báo cáo UBND tỉnh quyết định.

Công tác phân bổ vốn đầu tư XDCB có bước tiến mới theo hướng tập trung vào công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tập trung cho những dự án trọng điểm, ưu tiên thanh toán cho những công trình đã phê duyệt quyết toán và thanh toán khối lượng đã hoàn thành được nghiệm thu, hạn chế đến mức thấp nhất khởi công mới, đầu tư dàn trải dẫn đến nợ đọng trong XDCB.

Nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế

Theo nguồn tin từ Ban Nội chính Tỉnh ủy, qua rà soát các kết luận thanh tra hàng năm cho thấy, còn một số tồn tại trong lĩnh vực đầu tư XDCB. Cụ thể, một số quy hoạch chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu đồng bộ, chồng chéo. Công tác tư vấn xây dựng còn hạn chế, năng lực chuyên môn của một số đơn vị tư vấn còn yếu dẫn đến thiết kế và dự toán công trình chất lượng còn thấp.

Tư vấn lập dự án tính toán, dự báo chưa đầy đủ, chuẩn xác dẫn đến nhiều dự án phải điều chỉnh, bổ sung gây khó khăn trong quá trình thực hiện dự án và làm chậm tiến độ đầu tư xây dựng công trình, gây lãng phí nguồn lực. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án với lực lượng cán bộ chuyên môn còn mỏng, năng lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu công việc dẫn đến nghiệm thu khối lượng thi công hoàn thành còn sai sót.

Tập trung chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong đầu tư xây dựng cơ bản

Theo Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Nguyễn Thành Vững, để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong đầu tư XDCB thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 62-CT/TU, ngày 06/6/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư XDCB phải nghiên cứu kỹ và nghiêm túc thực hiện hệ thống luật, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng. Tập trung phân tích tính đúng đắn của chủ trương đầu tư, sự cần thiết khảo sát, điều tra khảo sát đầu tư cho từng loại dự án phù hợp quy hoạch, chiến lược phát triển của Trung ương và địa phương. Chú trọng hơn nữa việc công khai, minh bạch, tuân thủ đầy đủ quy định, trình tự XDCB hiện hành trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án.

Ngoài ra, nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý dự án có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có đầy đủ kiến thức và kỹ năng tương xứng với yêu cầu công việc. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát ngay trong từng khâu, giai đoạn của dự án để kịp thời phát hiện, điều chỉnh, xử lý trong quá trình thực hiện. Công khai kết quả thanh tra, kiểm toán để giúp các đơn vị nhận thức và quan tâm hơn đến việc phòng, ngăn ngừa, hạn chế những thiệt hại do lãng phí nguồn lực gây nên. Đi kèm với đó là tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán và ban hành các văn bản quy rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc không thực hiện kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Triển khai các giải pháp, biện pháp quy rõ trách nhiệm, xử lý đúng mức, kịp thời khi phát hiện sai phạm. Đồng thời, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động XDCB và nghiên cứu đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách kịp thời cho phù hợp thực tế,...

Hoàng Anh - Lê Đức

Chia sẻ bài viết