Tiếng Việt | English

15/01/2020 - 15:07

Tập trung triển khai đồng bộ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Ngày 15/01, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể 

10 năm triển khai thực hiện xây dựng nền QPTD trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nền QPTD được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân được nâng lên, tính chủ động ngày càng cao.

Công tác phối hợp hiệp đồng giữa công an, quân sự, biên phòng được duy trì chặt chẽ, có nền nếp, đạt hiệu quả. Công tác xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ ngày càng phát huy tốt.

Theo UBND tỉnh, trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang được chú trọng thực hiện, kiện toàn tổ chức biên chế, đến nay tổ chức biên chế lực lượng thường trực đạt 93,68%. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng dự bị động viên được xây dựng đủ đầu mối đơn vị, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99,21%. Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt 1,7% so với dân số; cấp xã có tổ, tiểu đội dân quân thường trực đạt 100%.

Bên cạnh đó, tỉnh luôn hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hàng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã; đảng viên đạt tỷ lệ 3,87 % trở lên.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng nền QPTD. Tập trung triển khai đồng bộ, thống nhất giữa phát triển kinh tế, xã hội với xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền QPTD gắn với xây dựng an ninh nhân dân vững chắc cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Xây dựng cấp ủy đảng, hệ thống chính trị thực sự vững mạnh, tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an các cấp, các ngành trong xây dựng nền QPTD vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai nội dung của Nghị định số 03/2019 ngày 05/9/2019 thay thế Nghị định số 77/2010 ngày 12/7/2010 của Chính phủ. /.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết