Tiếng Việt | English

06/12/2017 - 22:40

Thạnh Hóa quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cán bộ (CB) là cái gốc của công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do CB tốt hay kém”. Lời dặn của Bác luôn có giá trị. Bất kỳ cơ quan, đơn vị nào, nếu phân công đúng CB có trách nhiệm, giỏi chuyên môn, có khả năng thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách thì sẽ phát huy, khơi dậy năng lực quản lý, chuyên môn, mang lại hiệu quả cao trong công việc. Ngược lại, bố trí, sử dụng CB không đúng thì gặp hậu quả, nhất là CB chủ chốt. Xác định công tác CB là trọng yếu, khâu đột phá then chốt để xây dựng Đảng, phục vụ sự phát triển của địa phương, Huyện ủy Thạnh Hóa, tỉnh Long An xây dựng và triển khai Chương trình hành động số 15-CTr/HU, ngày 11/4/2012 nhằm lãnh đạo các cơ sở Đảng thực hiện tốt Đề án công tác CB của tỉnh giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phan Quang Nghiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa, làm việc với Đảng ủy xã Thủy Đông về công tác cán bộ

Kết quả khả quan

Qua công tác kiểm tra chuyên đề về việc lãnh, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/HU của Huyện ủy, nhìn chung, đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm triển khai, quán triệt. Qua đó, nhận thức của CB, đảng viên, nhất là cấp ủy viên nâng lên, xác định rõ tầm quan trọng của công tác CB, xem đây là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy các xã, thị trấn cụ thể hóa Chương trình hành động số 15-CTr/HU của Huyện ủy bằng kế hoạch phù hợp tình hình thực tế của đơn vị để lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, còn ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác nhận xét, đánh giá CB và công tác quy hoạch CB đối với các chi bộ. Công tác tuyển dụng CB, công chức được thực hiện chặt chẽ, quy trình tuyển dụng bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, có triển vọng phát triển, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt. Việc nhận xét, đánh giá CB đúng hướng dẫn của cấp trên, lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CB làm cơ sở nhận xét, đánh giá; đồng thời, đó là cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CB hàng năm.

Công tác quy hoạch CB bảo đảm thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng với phương châm “động” và “mở”. Trên cơ sở quy hoạch CB, cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí CB nhằm chuẩn bị đội ngũ kế cận; thực hiện việc bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự để bầu cử theo quy hoạch, khắc phục dần tình trạng quy hoạch CB mang tính hình thức, chủ động xây dựng quy hoạch dài hạn và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hàng năm gắn với công tác đào tạo CB, công chức, viên chức. Công tác bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ CB, công chức được quan tâm thực hiện; qua đó, giúp đội ngũ CB nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện kỹ năng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các đảng ủy còn tạo điều kiện để CB tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp điều động, tiếp nhận và bố trí CB bảo đảm theo yêu cầu, đúng vị trí công tác.

Những hạn chế và hướng khắc phục

Tuy nhiên, một vài đảng ủy vẫn chưa quan tâm đúng mức việc thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/HU. Việc triển khai các văn bản của Huyện ủy về công tác CB không được thể hiện đầy đủ trong sổ ghi biên bản. Lưu trữ hồ sơ chưa khoa học. Việc hướng dẫn các chi bộ thực hiện công tác quy hoạch CB theo phân cấp quản lý chưa kịp thời. Công tác chuyển giao hồ sơ của chi bộ ấp khi thay đổi bí thư thiếu chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi các chi bộ triển khai thực hiện chưa thường xuyên. Một số đảng ủy xã chưa tổ chức sơ kết việc thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/HU của Huyện ủy để đánh giá, rút kinh nghiệm.

Để thực hiện tốt Chương trình hành động số 15-CTr/HU của Huyện ủy, đảng ủy xã, thị trấn cần khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trên. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy và kế hoạch của đơn vị về công tác CB; từ đó, có cơ sở lãnh, chỉ đạo kịp thời. Đặc biệt, chú trọng thực hiện tốt hơn công tác đánh giá CB vì đây là tiền đề quan trọng cho các khâu tiếp theo. Làm tốt công tác đánh giá CB là biện pháp hữu hiệu để khuyến khích CB phấn đấu vươn lên, tạo cơ hội cho CB thi thố tài năng, kích thích lòng nhiệt tình, tích cực sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của huyện. Đảng ủy xã cũng phải tổ chức sơ kết Chương trình hành động số 15-CTr/HU của Huyện ủy theo sự chỉ đạo của cấp trên nhằm rút ra kinh nghiệm, thực hiện tốt công tác CB trong thời gian tới.

Lê Thị Kim Toàn (Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy)

Chia sẻ bài viết