Tiếng Việt | English

03/10/2018 - 02:09

Thạnh Hóa thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) được Đảng bộ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trường Mẫu giáo Thuận Nghĩa Hòa được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học

Trường Mẫu giáo Thuận Nghĩa Hòa được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học

Dựa vào dân kiểm tra, giám sát

Đảng bộ xã Thuận Nghĩa Hòa xác định công tác KT, GS là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đồng thời tăng cường, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã tập trung KT chuyên đề II năm 2018 về lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với 2 chi bộ và KT chất lượng sinh hoạt của 5 chi bộ trực thuộc. UBKT Đảng ủy thành lập 8 tổ KT, GS, mỗi tổ phụ trách KT, GS 1 chuyên đề. Thành viên UBKT được phân công phụ trách GS tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV) trong việc duy trì thực hiện quy chế làm việc, nề nếp và chế độ sinh hoạt. Việc KT, GS được thực hiện dựa vào dân và có trọng tâm, trọng điểm.

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Thuận Nghĩa Hòa - Phạm Văn Toàn chia sẻ: “Mỗi cán bộ, ĐV tại địa phương đều gần gũi và sâu sát với quần chúng nhân dân. Vì vậy, việc dựa vào dân KT, GS và sửa chữa khuyết điểm là việc làm cần thiết. Bởi, một trong những nguyên tắc hoạt động của Đảng ta là Đảng phải gắn bó máu thịt với nhân dân, chịu sự GS của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Mọi vấn đề đều đưa ra dân bàn bạc, góp ý. Nhờ vậy, Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển KT-XH địa phương”.

Thuận Nghĩa Hòa giữ vững xã văn hóa từ cuối năm 2014 đến nay. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Xã chỉ còn 60 hộ nghèo (chiếm 3,46% so với tổng số dân), thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm. 99,5% hộ dân sử dụng điện, 99,3% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Trạm y tế đạt bộ tiêu chí chuẩn quốc gia. Toàn xã có 4 trường học được quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu dạy và học, trong đó Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa A và B đạt chuẩn quốc gia.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Thực hiện chương trình KT, GS, ngay từ đầu năm, UBKT Huyện ủy Thạnh Hóa tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình KT, GS năm 2018. Theo đó, UBKT tổ chức KT, GS 4 chuyên đề với 12 TCĐ và 12 ĐV, trong đó tập trung KT, GS việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt, UBKT Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy KT việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Đề án 03-ĐA/HU, ngày 28/3/2018 của Huyện ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy đối với 11 TCĐ. Qua đó, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện đề án đạt hiệu quả cao.

9 tháng năm 2018, huyện thi hành kỷ luật 2 ĐV, giảm 4 ĐV so với năm 2017 (cùng kỳ, 6 ĐV bị thi hành kỷ luật). Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ KT, GS theo Điều 32, Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Từ đầu năm 2018 đến nay, UBKT Huyện ủy thực hiện KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 TCĐ, 3 ĐV, trong đó có 1 ĐV vi phạm đến mức phải xử lý, nội dung vi phạm về đạo đức, lối sống.

Việc GS chuyên đề còn được tổ chức thực hiện đối với 7 TCĐ và 8 ĐV. Nội dung GS việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/HU, ngày 14/4/2012 của Huyện ủy về thực hiện Đề án Công tác cán bộ của tỉnh giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thạnh Hóa - Hồ Hoàng Khôn nhận định: “Công tác KT, GS của tổ chức, cấp ủy Đảng, của cán bộ, ĐV và quần chúng nhân dân có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Bởi, Bác Hồ đã khẳng định: “Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự KT”. Qua KT, GS kịp thời hướng dẫn, yêu cầu các TCĐ và ĐV chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, giúp mỗi cán bộ, ĐV tự soi rọi lại bản thân và có hướng khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Qua kiểm tra, giám sát, giúp mỗi cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Qua kiểm tra, giám sát, giúp mỗi cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Thời gian tới, UBKT Huyện ủy Thạnh Hóa tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, thực hiện công tác theo tinh thần Chỉ thị 48, ngày 07/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 72 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Chiến lược công tác KT, GS của Đảng đến năm 2020”. KT, GS việc thực hiện Công văn số 1782, ngày 09/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác KT của TCĐ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, ĐV, chú trọng KT xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Huyện tập trung KT, GS ĐV và TCĐ các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, nhất là đối tượng cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý.

Việc quan tâm thực hiện tốt công tác KT, GS đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm, từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, ĐV. Từ đó, giúp mỗi cán bộ, ĐV trên địa bàn huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương./.

UBKT Huyện ủy Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết