Tiếng Việt | English

03/07/2018 - 17:37

Thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới. Đại tá Lê Minh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị.

5 cụm trưởng Cụm thi đua Công an tỉnh ký kết giao ước thi đua thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an

5 cụm trưởng Cụm thi đua Công an tỉnh ký kết giao ước thi đua thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện phong trào này gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành. Nội dung thực hiện phải cụ thể, thiết thực, gắn với công tác hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ, tránh phô trương, hình thức; bảo đảm phương châm "trên trước, dưới sau", "phát động đi đôi với hành động", đề cao tính nêu gương, tự giác của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, phát huy tối đa sức mạnh của các đoàn thể nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

Đại tá Lê Minh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị các cụm trưởng, công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình; cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu tổ chức quán triệt Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an đến tất cả đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết