Tiếng Việt | English

Gói hỗ trợ chưa có tiền lệ cho hàng triệu người dân trong COVID-19

Chính phủ thống nhất cao với nội dung dự thảo Nghị quyết, giao các bộ chức năng rà soát, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành theo thầm quyền.