APEC 2017: Hội nghị SOM 1 bước vào ngày làm việc thứ sáu

Hội nghị SOM 1 bước vào ngày làm việc thứ sáu với các cuộc họp về Thủ tục hải quan, Nhóm công tác về du lịch, Nhóm công tác về y tế, Đào tạo về quản lý, Ủy ban Thương mại và Đầu tư, Nhóm chuyên gia về đầu tư...