Thủ tướng “đặt hàng” với Học viện Nông nghiệp

Thủ tướng đặt đề bài cho Học viện Nông nghiệp nghiên cứu đề xuất Chính phủ