Tiếng Việt | English

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử

Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.