Tiếng Việt | English

Gọn bộ máy, tăng hiệu quả

Vĩnh Hưng là một trong những huyện biên giới đi đầu trong việc rà soát, sắp xếp, tinh giản biên chế, góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.