Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Đảng ủy Công an tỉnh Long An tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII),...