Tiếng Việt | English

Cần có chính sách ưu đãi khi đầu tư các dự án nước sạch tại vùng khó khăn

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016.