Tiếng Việt | English

UBMTTQ Việt Nam các cấp phát huy vai trò, vị trí trong tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 17/7, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (khóa VIII), nhiệm kỳ 2014-2019.