Tiếng Việt | English

Báo chí xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, tôi đã ước mơ sau này trở thành nhà báo