Tiếng Việt | English

Chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An về UBND tỉnh

Sáng 18/12, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh.