Hình ảnh: Những bút tích của Tổng Bí thư Trường Chinh

Nhiều tài liệu bút tích của cố Tổng Bí thư Trường Chinh lần đầu tiên được công bố tại triển lãm ở Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).