Châu Thành thi hành kỷ luật 6 đảng viên

6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.