Tiếng Việt | English

Chính phủ trình sửa hai Luật kinh doanh bảo hiểm và Sở hữu trí tuệ

Các đại biểu Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ, thảo luận tại tổ về Dự án Luật này.