Cựu chiến binh Long An cung cấp nhiều thông tin tố giác tội phạm

Những năm qua, Hội Cựu Chiến binh các cấp trong tỉnh Long An tích cực tham gia công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương.