Tiếng Việt | English

Năm 2018, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.