Phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh chống sự suy thoái tư tưởng

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, giúp người dân nhận diện được vai trò của báo chí trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.