Tiếng Việt | English

Chênh lệch giàu-nghèo trên cả nước vẫn chưa được thu hẹp

Theo báo cáo của Chính phủ, kết quả giảm nghèo trong hai năm (2016-2017) đạt mục tiêu Quốc hội giao, nhưng kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu-nghèo chưa được thu hẹp.