Tiếng Việt | English

Luật Đặc xá sửa đổi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 92,99%

Luật Đặc xá (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 92,99% tổng số đại biểu tán thành quy định không đặc xá với tội chống phá cơ sở giam giữ.